نکته: لطفا توجه داشته باشید که در تلگرام هیچگونه پشتیبانی رسمی ارائه نمی شود مگر مواردی که از نظر پشتیبان مشکل نداشته باشد،
لذا این راه ارتباطی تنها برای مواردی مثل اعلام واریز وجه یا سوالات قبل از خرید و... استفاده می شود.

(توجه: در مواردی ممکن است پیام های تلگرام با تاخیر بررسی شوند، لذا توصیه می شود برای موارد فورس همواره از طریق تیکت اقدام نمایید.)

@mwssupport

 

https://t.me/mwssupport

Monday, April 4, 2016

« برگشت