سلام
با توجه به انجام عملیات تعمیرات و به روز رسانی در روز چهارشنبه 19 دی ماه سال 1397 ممکن است برخی از سرورهای مجازی به مدت چند دقیقه از دسترس خارج شوند.

* عملیات بین ساعت 11:00 تا 12:30 به وقت ایران انجام خواهد شد.
(نکته: سرورهای مجازی ریستارت خواهند شد.)

لیست هاست های تحت تاثیر:
11001, 11040, 11033, 11025, 11016, 11018, 11013, 11031, 11034, 11000, 11041, 11032, 11028, 11044, 11043, 11017, 11029, 11023, 11026, 11042, 11011, 11020, 11005, 11010, 11004, 11007, 11022, 11006, 11009, 11021, 11003, 11039, 11015, 11008, 11014, 11027, 11036, 11012, 11038, 11030, 11019, 11024, 11035, 11037, 11002


Tuesday, January 8, 2019

« برگشت